Els nostres cossos, les nostres vides,…

2 i 3 d’octubre de 2015

Espai Jove La Fontana (C. Gran de Gracia, 190-192)

Les dones són invisibles per a l’atenció sanitària, per al diagnòstic i tractament de moltes malalties, els seus símptomes són confosos, minimitzats, o no ben diagnosticats, i les seves queixes són freqüentment atribuïdes a etiologia psicològica o psicosomàtica, tot això fa replantejar en què s’ha basat la ciència per conèixer els problemes de salut d’homes i dones.

Aquestes jornades pretenen ser un espai d’intercanvi i relació d’àmbit local i global per:

  • Aprofundir l’anàlisi dels factors que afecten la salut de les dones a tot el món;
  • Crear un garbuix tan gran de xarxes que el “poder” hi quedi embullat i puguin sortir els fils i les llums de canvi real que aquestes xarxes sustenten.
  • Teixir complicitats, somnis i propostes de canvi, però també accions ja promogudes per xarxes i entitats que ja han mostrat la seva eficàcia i que són les que sostenen el món, “un món al que valgui la pena incorporar-se”.

Les entitats que organitzem aquestes trobades compartim un consens bàsic: la necessitat d’aconseguir el reconeixement, dins el sistema sanitari, de les dones com a subjectes actius i no passius de la seva salut; i el rebuig a la patologització de les dones i la consegüent medicalització de les seves vides i processos.

Volem que participin en aquestes trobades col·lectius de professionals de la salut, de l’àmbit social i educatiu, activistes feministes, activistes en defensa de la sanitat pública i universal, del món de la cooperació internacional, responsables i representants d’Institucions públiques en programes de salut pública, i en general totes les persones interessades en una visió feminista de la salut.


[A continuació en CASTELLÀ:]

Nuestros cuerpos, nuestras vidas,…

2 y 3 de octubre de 2015

Espai Jove La Fontana (C/ Gran de Gracia, 190-192)

Las mujeres son invisibles para la atención sanitaria, para el diagnóstico y el tratamiento de muchas enfermedades, sus síntomas son confundidos, minimizados, o no son correctamente diagnosticados, y sus quejas son frecuentemente atribuidas a etiología psicológica o psicosomática, todo esto hace replantear en que se ha basado la ciencia para conocer los problemas de salud de hombres y mujeres.

Estas jornadas pretenden ser un espacio de intercambio y relación de ámbito local y global para:

  • Profundizar en el análisis de los factores que afectan la salud de las mujeres en todo el mundo;
  • Crear una maraña tal de redes que el “poder” quede enredado y puedan salir hilos y luces de cambio real que estén sustentadas por estas redes;
  • Tejer complicidades, sueños y propuestas de cambio, pero también acciones promovidas ya por redes y entidades que han demostrado su eficacia y que son las que sostienen el mundo, “un mundo al que valga la pena incorporarse”.

Las entidades que estamos organizando este encuentro compartimos un consenso básico: la necesidad de conseguir el reconocimiento, dentro del sistema sanitario, de las mujeres como sujetos activos y no pasivos de su salud; y el rechazo a la patologización de las mujeres y la consiguiente medicalización de sus vidas y procesos.

Queremos que participen en estas jornadas internacionales colectivos de profesionales de la salud, del ámbito social y educativo, activistas feministas, activistas en defensa de la sanidad pública y universal, del mundo de la cooperación internacional, responsables y representantes de Instituciones públicas en programas de salud pública, y en general todas las personas interesadas en una visión feminista de la salud.

Anuncios