Els objectius

Aquestes jornades pretenen ser un espai d’intercanvi i relació d’àmbit local i global per:

  • Aprofundir l’anàlisi dels factors que afecten la salut de les dones a tot el món;
  • Crear un garbuix tan gran de xarxes que el “poder” hi quedi embullat i puguin sortir els fils i les llums de canvi real que aquestes xarxes sustenten.
  • Teixir complicitats, somnis i propostes de canvi, però també accions ja promogudes per xarxes i entitats que ja han mostrat la seva eficàcia i que són les que sostenen el món, “un món al que valgui la pena incorporar-se”.

Les entitats que organitzem aquestes trobades compartim un consens bàsic: la necessitat d’aconseguir el reconeixement, dins el sistema sanitari, de les dones com a subjectes actius i no passius de la seva salut; i el rebuig a la patologització de les dones i la consegüent medicalització de les seves vides i processos.

Hem d’estar alerta de tot intent de retrocés dels acords i consensos a nivell internacional en relació a la salut i els drets sexuals i els drets reproductius. Si bé el contingut, els processos i els possibles impactes d’aquests són encara difosos i limitats, sí que ha d’implicar la confluència de voluntats polítiques per a la definició de prioritats conjuntes per als propers 15 anys. El procés de l’Agenda de Desenvolupament Global Post 2015 i les possibilitats de convergència amb l’Agenda de la Conferència Internacional de Població i Desenvolupament (CIPD-1995) i l’Agenda de la V Conferència Mundial de la Dona (Beijing-1995), entre d’altres, caldrà que els hi donem seguiment entre totes.

El concepte de salut ha experimentat un procés de revisió constant. Des d’un primitiu concepte de la salut com a absència de malaltia, malaltia física originàriament, que s’estén al camp psicològic i no sols biològic sinó també personal, àdhuc social, s’ha passat a una visió potser mes positiva de la salut.

A la constitució de l’OMS, en la Conferència International de la Salut, a Nova York el 1946, és definia aquesta com: Un estat de complert benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties.


A CONTINUACIÓN EN CASTELLANO:

LOS OBJETIVOS

Estas jornadas pretenden ser un espacio de intercambio y relación de ámbito local y global para:

  • Profundizar en el análisis de los factores que afectan la salud de las mujeres en todo el mundo;
  • Crear una maraña tal de redes que el “poder” quede enredado y puedan salir hilos y luces de cambio real que estén sustentadas por estas redes;
  • Tejer complicidades, sueños y propuestas de cambio, pero también acciones promovidas ya por redes y entidades que han demostrado su eficacia y que son las que sostienen el mundo, “un mundo al que valga la pena incorporarse”.

Las entidades que estamos organizando este encuentro compartimos un consenso básico: la necesidad de conseguir el reconocimiento, dentro del sistema sanitario, de las mujeres como sujetos activos y no pasivos de su salud; y el rechazo a la patologización de las mujeres y la consiguiente medicalización de sus vidas y procesos.

Tenemos que estar alerta de todo intento de retroceso de los acuerdos y consensos a nivel internacional en relación a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Si bien su contenido, los procesos y sus posibles impactos son aún difusos y limitados, sí debe implicar la confluencia de voluntades políticas para la definición de prioridades conjuntas para los próximos 15 años. El proceso de la Agenda de Desarrollo Global Post 2015 y las posibilidades de convergencia con la Agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD-1995) y la Agenda de la V Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing-1995), entre otras, será necesario darle seguimiento entre todas.

El concepto de salud ha experimentado un proceso de revisión constante. Desde un primitivo concepto de la salud como ausencia de enfermedad, enfermedad física en un inicio, que se amplía al campo psicológico, y no sólo biológico, también personal, incluso social, yendo hacia una visión quizás más positiva de la salud.

En la constitución de la OMS, en la Conferencia Internacional de la Salud, en Nueva York en 1946, se definía ésta como: Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Anuncios