Contribucions des dels feminismes

“… la bona salut com el benestar en totes les dimensions de les nostres vides. Assenyalem la importància de ajuntar-nos amb altres dones per crear un món més just que doni suport al benestar de tots. També volem aclarir que el sistema mèdic s’ha d’utilitzar amb cura, reconeixent que la nostra bona salut no comença amb la medicina sinó amb la qualitat de les nostres vides i relacions”  Els nostres cossos, les nostres vides (Col·lectiu de Salut de Dones de Boston)

Des de mitjan segle XX s’ha produït un desplaçament des de la recerca de les causes de la malaltia centrades en l’individu a l’aparició dels determinants socials, els principals moduladors del fenomen salut i la malaltia. Avui sabem que la salut i la qualitat de vida són un resultat social directament relacionat amb les condicions generals de la vida de les persones i amb la forma de viure; en aquest sentit s’han fet notables esforços en les últimes dècades per comprendre com interactuen els determinants socials i es produeixen els resultats en salut.

En els últims anys s’han produït canvis importants en el paradigma predominant en les Ciències de la Salut que han tingut una influència decisiva en la incorporació de l’enfocament de gènere en l’àmbit de la salut que posa de manifest la bretxa i desigualtat existent entre homes i dones. En aquest sentit cal destacar que els factors més importants que afecten la salut de les dones són precisament els psicosocials i socioeconòmics. Les desigualtats de gènere són presents en totes les societats; no hi ha cap país en què les dones no pateixin algun tipus de discriminació, si bé varia en la forma de manifestar aquestes desigualtats.

Malgrat els importants avenços aconseguits, les dones no gaudeixen d’una igualtat real que els permeti tenir les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida. Tal com assenyala el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) el nivell de salut és un exponent de les desigualtat entre homes i dones de la mateixa manera que ho és del nivell de desenvolupament d’un país. Així mateix assenyala que les desigualtats de gènere és un dels obstacles més importants perquè les dones puguin gaudir en les mateixes condicions que els homes del dret a la salut (PNUD 1998).

Les diferents teories feministes han realitzat contribucions als diferents conceptes de salut que han anat succeint-se en el temps. Les principals aportacions feministes al voltant dels conceptes de salut i malaltia han influït en els diferents models d’atenció sanitària que han tingut vigència en diferents moments històrics.

A casa nostra, com ens recorda Carme Valls-Llobet (Metgessa especialista en Medicina Interna i Endocrinologia. Directora CAPS en el seu article “Les dones i la salut” editat per Programa Ciutats i Persones del ICPS-2010), els primers antecedents d’un treball al voltant de la salut de les dones es remunten a l’any 1936 a Catalunya, quan el Govern Autonòmic de la Generalitat va aprovar, per decret, “La llei eugenèsica de l’avortament”, que va ser vigent durant un curt període de temps. Durant els anys 1975 i 1976 i a les conclusions de les “Primeres Jornades Catalanes de la Dona” ja es parlava i es reivindicava el dret a l’avortament. El mes d’octubre de 1979 es va anunciar el judici, a Bilbao, contra onze dones acusades d’avortament. Aquest fet va marcar una fita important en la lluita pel dret a l’avortament i també va ser el punt de partida de la Comissió de Barcelona pel dret a l’avortament que va néixer els anys 1978-79. Ara bé, la Comissió de dones pel Dret a l’avortament es va constituir legalment l’any 1995, a Ca la Dona, encara que ja feia més de set anys que treballava.

La seva activitat es pot resumir en la defensa del dret a la lliure disposició del propi cos. Això implica un seguit de drets: educació sexual, anticonceptius per no avortar, avortament per no morir; en definitiva, el dret a decidir. El dret a decidir, juntament amb la defensa que sexualitat no és reproducció, representa un punt de vista sobre el cos de la dona, diametralment oposat al que tenia la societat i, especialment, la ciència mèdica. La seva tasca va ser organitzar jornades, manifestacions, tancades, i recollir milers de signatures de famoses dient que havien avortat. Milers de dones es van autoinculpar davant els jutges, i van fer permanències setmanals per informar a les dones que demanaven adreces i també varen decidir dur a terme avortaments i denunciar-los públicament. Uns anys més tard, entre el 1989 i el 1990, es forma el grup Dona i Salut. És una època de reflexió sobre les noves tecnologies reproductives. Cal donar una resposta a una possible nova agressió al cos de les dones, amb motiu d’alguns èxits sobre l’esterilització de les dones, que suposa la utilització del cos de les dones com a conillets d’índies, tal com ja s’havia fet amb l’anticoncepció. És un debat que ho abasta tot: el control de les dones sobre el seu cos, el dret a decidir, les lleis, els desigs de les dones, la manca d’informació,… S’han dut a terme jornades i debats molt “encesos”, que han permès proporcionar més informació sobre la dura realitat dels èxits i de les pretensions, en un debat interessant sobre la maternitat com a desig i no com a obsessió o imposició, que una part del moviment havia deixat de banda.

L’any 1993 es constitueixen com a Dona i Salut – Comissió pel Dret a l’Avortament, per abordar altres temes de salut des del punt de vista de les dones. Volen denunciar el sistema sanitari que pretén manipular, dominar i fer negoci de la salut i els processos fisiològics des de l’anticoncepció al naixement, passant per la menopausa. Volen corregir, -denunciant, intervenint-, el biaix de gènere que hi ha en tota la medicina i, en general, canviar el model d’assistència sanitària que hi ha actualment. Creuen que és fonamental oferir recursos propis i alternatius -grups d’autoajuda, d’autoconeixement, espais polivalents per practicar esport, etc.- que ens ajudin, a les dones, a resoldre les influències negatives que els rols de gènere poden tenir sobre la salut mental i física. Volen que la salut de les dones sigui concebuda holísticament: tan física com mentalment, com en relació al mitjà -urbà o rural-, com al lloc social on es troba, com ecològicament, etc., que se’ns consideri persones sense biaix de gènere.

L’any 1990, el CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris) organitza el Simposi Internacional “Mujer y Calidad de Vida”. Es contacta, per primera vegada, amb grups de recerca sobre Dona i Salut de diversos llocs del món (Finlàndia, Suècia, Australia i EEUU), i es constitueix el “Programa Dona, Salut i Qualitat de Vida”, amb l’objectiu de estudiar la Morbiditat diferencial i tots els condicionants, visibles i invisibles, de la Salut de les dones. El programa reuneix professionals de la salut en l’àmbit de la Medicina, de la Psicologia, de la Infermeria, del Treball Social, de la Sociologia, de la Farmàcia, i d’altres aspectes de la Ciència. La seva tasca ha estat fer recerca sobre morbiditat diferencial i repercussions a la salut de la violència de gènere; fer docència i formació de professionals sanitaris i de dones que volen ser formadores de Dones i Salut; organitzar aliances amb altres grups de recerca i fer visible que la salut s’ha de viure tenint en compte les diferències entre dones i homes.

Aquest va ser el lema del Primer workshop internacional celebrat a Barcelona l’any 1993, sobre dones, salut i treball, que va preparar el “Congrés Internacional, Dones, Salut i Treball”, que es va celebrar a Barcelona l’any 1996, amb l’assistència de 53 països, i va donar lloc a un “Document de Consens”, que encara es vigent a l’actualitat. L’impuls donat des de Catalunya a la visibilitat de la salut de les dones ha permès que, cada tres anys, es reuneixin investigadores i investigadors de tot el món, en diversos Congressos, per posar en comú la recerca sobre les condicions de treball i vida i les seves repercussions a la salut. (Rio de Janeiro 1999; Estocolm 2002; New Delhi 2005; Mèxic 2008).

També des de el CAPS (www.caps.cat) s’ha impulsat la creació de la revista MYS (Mujeres y Salud) que, amb periodicitat trimestral, posa al dia els temes mes candents relacionats amb la salut de les dones des de la vessant bio-psico-social i mediambiental.

La creixent comunicació entre professionals sanitàries de tot l’Estat Espanyol ha donat lloc a trobades anuals i a la constitució de una Xarxa Virtual (REDCAPS), que es comunica diàriament i dialoga sobre novetats, i sobre agressions a la salut des de les ofensives mediàtiques o farmacològiques (http://mys.matriz.net).

La Xarxa de Dones per la Salut de Catalunya. És una xarxa que agrupa a diverses entitats formades per dones feministes motivades per la salut de les dones i del conjunt de la població i organitzades en diferents col·lectius i àmbits. Creuen que han de ser subjectes actius en el procés de salut i desitgen millor qualitat i equitat en l’atenció sanitària i les polítiques potenciadores de salut. Es van constituir legalment com a federació d’Entitats i celebren, conjuntament, el 28 de maig, “Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones”, des de 1997, junt amb el grup de Dones i salut de Ca la dona, a mes de participar, activament, en les reunions en que s’avaluen o es decideixen polítiques públiques, a la Diputació de Barcelona, o al Departament de Salut de la Generalitat. Està formada per 22 entitats que treballen en l’àmbit de Catalunya, en diversos aspectes de la salut de les dones (ho podeu consultar a http://www.xarxadedonesperlasalut.org).


A CONTINUACIÓN EN CASTELLANO:

CONTRIBUCIONES DES DE LOS FEMINISMOS

… La buena salud como el bienestar en todas las dimensiones de nuestras vidas. Señalamos la importancia de juntarnos con otras mujeres para crear un mundo más justo que apoye el bienestar de todos. También queremos aclarar que el sistema médico se debe utilizar con cuidado, reconociendo que nuestra buena salud no comienza con la medicina sino con la calidad de nuestras vidas y relacionesNuestros cuerpos, nuestras vidas (Colectivo de Salud de Mujeres de Boston)

Desde mediados del siglo XX se ha producido una evolución de la investigación de las causas de la enfermedad, inicialmente centradas en el individuo, hacia el papel de los determinantes sociales, principales moduladores del fenómeno salud y de la enfermedad. Hoy sabemos que la salud y la calidad de vida son un resultado social directamente relacionado con las condiciones generales de vida de las personas y con su forma de vivir. En este sentido se han hecho notables esfuerzos en las últimas décadas para comprender cómo interactúan los determinantes sociales y cómo revierten en la salud.

En los últimos años se han producido cambios importantes en el paradigma predominante en las Ciencias de la Salud que han tenido una influencia decisiva en la incorporación del enfoque de género en el ámbito de la salud, que pone de manifiesto la brecha y desigualdad existente entre hombres y mujeres. En este sentido cabe destacar que los factores más importantes que afectan a la salud de las mujeres son precisamente los psicosociales y socioeconómicos. Las desigualdades de género están presentes en todas las sociedades; no hay ningún país en el que las mujeres no sufran algún tipo de discriminación, si bien varía en la forma de manifestar estas desigualdades.

A pesar de los importantes avances logrados, las mujeres no gozan de una igualdad real que les permita tener las mismas oportunidades que los hombres en todos los ámbitos de la vida. Tal como señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el nivel de salud es un exponente de las desigualdades entre hombres y mujeres de la misma manera que lo es del nivel de desarrollo de un país. Asimismo señala que las desigualdades de género es uno de los obstáculos más importantes para que las mujeres puedan disfrutar en las mismas condiciones que los hombres del derecho a la salud (PNUD 1998).

Las diferentes teorías feministas han realizado contribuciones a los diferentes conceptos de salud que han ido sucediéndose en el tiempo, influyendo en los diferentes modelos de atención sanitaria vigentes en diferentes momentos históricos.

Acá, como nos recuerda Carme Valls-Llobet (médico especialista en medicina interna y endocrinología, en su artículo “Las mujeres y la salud” editado por Programa Ciudades y Personas del ICPS-2010), los primeros antecedentes de un trabajo en torno a la salud de las mujeres se remontan al año 1936 en Catalunya, cuando el Gobierno Autonómico de la Generalitat aprobó, por decreto, “La ley eugenésica del aborto”, que fue vigente durante un corto período de tiempo. Durante los años 1975 y 1976 y en las conclusiones de las “Primeras Jornadas Catalanas de la Mujer” ya se hablaba y se reivindicaba el derecho al aborto. En octubre de 1979 se anunció el juicio, en Bilbao, contra once mujeres acusadas de aborto. Este hecho marcó un hito importante en la lucha por el derecho al aborto y también fue el punto de partida de la Comisión de Barcelona por el derecho al aborto que nació en los años 1978-79. Ahora bien, la Comisión de Mujeres por el Derecho al aborto se constituyó legalmente en 1995, en Ca la Dona, si bien ya hacía más de siete años que trabajaba.

Su actividad se puede resumir en la defensa del derecho a la libre disposición del propio cuerpo. Esto implica una serie de derechos: educación sexual, anticonceptivos para no abortar, aborto para no morir; en definitiva, el derecho a decidir. El derecho a decidir, junto con la defensa que sexualidad no es reproducción, representa un punto de vista sobre el cuerpo de la mujer, diametralmente opuesto al que tenía la sociedad y, especialmente, la ciencia médica. Su tarea fue organizar jornadas, manifestaciones, encierros, y recoger miles de firmas de famosas diciendo que habían abortado. Miles de mujeres se autoinculparon ante los jueces, e hicieron permanencias semanales para informar a las mujeres que pedían direcciones y también decidieron llevar a cabo abortos y denunciarlos públicamente. Unos años más tarde, entre 1989 y 1990, se forma el grupo Mujer y Salud. Es una época de reflexión sobre las nuevas tecnologías reproductivas. Hay que dar respuesta a una posible nueva agresión al cuerpo de las mujeres, con motivo de algunos éxitos sobre la esterilización de las mujeres, que supone la utilización del cuerpo de las mujeres como conejillos de indias, tal como ya se había hecho con la anticoncepción. Es un debate que lo abarca todo: el control de las mujeres sobre su cuerpo, el derecho a decidir, las leyes, los deseos de las mujeres, la falta de información, … Se realizaron jornadas y debates “encendidos”, que han permitido proporcionar más información sobre la dura realidad de los éxitos y de las pretensiones, en un debate interesante sobre la maternidad como deseo y no como obsesión o imposición, que una parte del movimiento había dejado de lado.

En 1993 se constituyen como Dona i Salut – Comisión por el Derecho al Aborto, para abarcar otros temas de salud desde el punto de vista de las mujeres. Quieren denunciar el sistema sanitario que pretende manipular, dominar y hacer negocio de la salud y los procesos fisiológicos desde la anticoncepción al nacimiento, pasando por la menopausia. Quieren corregir, -denunciado, interviniendo-, el sesgo de género que hay en toda la medicina y, en general, cambiar el modelo de asistencia sanitaria que hay actualmente. Creen que es fundamental ofrecer recursos propios y alternativos -grupos de autoayuda, de autoconocimiento, espacios polivalentes para practicar deporte, etc.- que nos ayuden a las mujeres, a resolver las influencias negativas que los roles de género pueden tener sobre la salud mental y física. Quieren que la salud de las mujeres sea concebida holísticamente: tanto física como mentalmente, como en relación al medio -urbano o rural-, como al lugar social donde se encuentra, como ecológicamente, etc., que se nos considere personas sin sesgo de género.

En 1990, el CAPS (Centro de Análisis y Programas Sanitarios) organiza el Simposio Internacional “Mujer y Calidad de Vida”. Se contacta, por primera vez, con grupos de investigación sobre Mujer y Salud de diversos lugares del mundo (Finlandia, Suecia, Australia y EEUU), y se constituye el “Programa Mujer, Salud y Calidad de Vida”, con el objetivo de estudiar la Morbilidad diferencial y todos los condicionantes, visibles e invisibles, de la Salud de las mujeres. El programa reúne profesionales de la salud en el ámbito de la Medicina, de la Psicología, de la Enfermería, del Trabajo Social, de la Sociología, de la Farmacia, y de otros aspectos de la Ciencia. Su tarea ha sido investigar sobre morbilidad diferencial y repercusiones en la salud de la violencia de género; ofrecer docencia y formación de profesionales sanitarios y de mujeres que quieren ser formadoras de Mujeres y Salud; organizar alianzas con otros grupos de investigación y hacer visible que la salud se debe vivir teniendo en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres.

Este fue el lema del Primer workshop internacional celebrado en Barcelona en 1993, sobre mujeres, salud y trabajo, que preparó el “Congreso Internacional, Mujeres, Salud y Trabajo”, que se celebró en Barcelona en 1996, con la asistencia de 53 países, y dio lugar a un “Documento de Consenso”, aun vigente en la actualidad. El impulso dado desde Catalunya a la visibilidad de la salud de las mujeres ha permitido que, cada tres años, se reúnan investigadoras e investigadores de todo el mundo, en varios Congresos, para poner en común la investigación sobre las condiciones de trabajo y vida y sus repercusiones en la salud. (Río de Janeiro 1999; Estocolmo 2002; Nueva Delhi 2005; México 2008).

También desde CAPS (www.caps.cat) se ha impulsado la creación de la revista MYS (Mujeres y Salud) que, con periodicidad trimestral, pone al día los temas más candentes relacionados con la salud de las mujeres desde la vertiente bio-psico-social y medioambiental.

La creciente comunicación entre profesionales sanitarios de todo el Estado español ha dado lugar a encuentros anuales ya la constitución de una Red Virtual (REDCAPS), que se comunica a diario y dialoga sobre novedades, y sobre agresiones a la salud desde las ofensivas mediáticas o farmacológicas (http://mys.matriz.net).

La Xarxa de Dones per la Salut de Catalunya. Es una red que agrupa a varias entidades formadas por mujeres feministas motivadas por la salud de las mujeres y del conjunto de la población y organizadas en diferentes colectivos y ámbitos. Creen que deben ser sujetos activos en el proceso de salud y desean mejor calidad y equidad en la atención sanitaria y las políticas potenciadoras de salud. Se constituyeron legalmente como federación de entidades y celebran, conjuntamente, el 28 de mayo, “Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres“, desde 1997, junto con el grupo de Mujeres y Salud de Ca la Dona , además de participar, activamente, en las reuniones en que se evalúan o se deciden políticas públicas, en la Diputación de Barcelona, ​​o al Departamento de Salud de la Generalitat. Está formada por 22 entidades que trabajan en el ámbito de Catalunya, en los diversos aspectos de la salud de las mujeres (www.xarxadedonesperlasalut.org).

Anuncios